XXIII Zjazd Katedr
Teorii i Filozofii Prawa

  • foto1
  • foto4
  • foto5
  • foto6

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, że w dniach 23-26 września 2018 r. odbędzie się w Lublinie XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Temat przewodni konferencji koncentruje się wokół procesu tworzenia prawa i brzmi następująco:

„Państwo – społeczeństwo – kultura:
formalne i nieformalne źródła prawa”

Współczesna i najnowsza problematyka tworzenia prawa jest znacząca, chociażby ze względu na skalę aktywności stanowienia prawa, zakres jurydyzacji życia społecznego oraz dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe. Zasadniczo w europejskiej kulturze prawnej tworzenie (stanowienie) prawa sprowadzić można do warunków formalnych. Niemniej rzeczywisty proces kształtowania się treści prawa, zakłada szerszą perspektywę czynników społecznych, aksjologicznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, dlatego też pierwszy człon w/w tematu naszej konferencji wskazuje na wieloobszarowy zakres analizy źródeł prawa w zgłaszanych referatach, z uwzględnieniem także różnych podejść i stanowisk filozoficznoprawnych.

Zasadniczym przedmiotem Konferencji jest zagadnienie formalnych i nieformalnych źródeł prawa ujmowanych jednak w szerszej perspektywie badawczej trzech głównych obszarów zainteresowań w zgłaszanych referatach:

Państwo

działając w określonych ramach instytucjonalnych jest głównym, choć nie jedynym, twórcą prawa. Podejmowana problematyka może dotyczyć analizy normatywnej, koncentrującej się na kompetencjach, procesie i rezultatach stanowienia prawa, ale także może dotyczyć innych zagadnień, jak formy tworzenia prawa, zasady redagowania aktów normatywnych, polityka prawa, modele, jawność i racjonalność stanowienia prawa.

Społeczeństwo

jest również ważnym czynnikiem tworzenia prawa. Pod koniec XX w. rola państwa w procesie stanowienia prawa została znacznie ograniczona przez różne, integracyjne i dezintegracyjne procesy społeczne. W tym względzie analizy mogą dotyczyć różnych ujęć socjologicznych, teoretycznych i filozoficznych podkreślających bardziej lub mniej „etatystyczny” charakter prawa, uwypuklających jego uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, polityczne, międzynarodowe.

Kultura

wyznacza, jak się wydaje, ostateczny horyzont myślenia o procesach kształtowania i tworzenia prawa, stanowiąc materialne źródło prawa. W tym wymiarze na szczególną uwagę zasługują kwestie systemów wartości, idei, zasad i wspólnych doświadczeń historycznych. Traktowane są one jako w dorobek uniwersalny, jak np. idea godności człowieka, prawo naturalne, prawa człowieka lub tylko partykularny, jako dorobek kulturowy danego społeczeństwa, narodu, mniejszych grup społecznych. Zgłaszane referaty mogą dotyczyć zatem różnych kulturowych uwarunkowań tworzonego prawa, zarówno co do treści, jak i w stosunku do instytucjonalno-prawnych struktur państwa oraz społeczeństwa.

Udział w konferencji z wygłoszeniem referatu lub sam udział należy zgłosić przez rejestrację na stronie internetowej do 31 maja 2018 r.
Opłatę konferencyjną należy wnieść do 10 czerwca 2018 r. na podany rachunek bankowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce rejestracja i opłata konferencyjna.

ZGŁOSZENIA