XXIII Zjazd Katedr
Teorii i Filozofii Prawa

Niedziela, 23 września 2018 r.

Hotel Victoria

 • od 16.00 – przyjazd i rejestracja uczestników
 • 19.00 – 21.00 – kolacja

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

 Hotel Victoria

 • 7.00 – 8.30 – śniadanie 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,

Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-408 

 • 9.00 – 9.30 – Otwarcie Konferencji

Sesja I plenarna: „Formalne i nieformalne źródła prawa – Państwo – Społeczeństwo - Kultura”

Przewodniczy: Prof. Leszek Leszczyński (UMCS) 

 • 9.30 – 9.50 – Prof. Przemysław Czarnek (KUL), Konstytucyjny system źródeł prawa a rozszerzający się zakres nieformalnych źródeł prawa
 • 9.50 – 10.10 – Prof. Irena Lipowicz (UKSW), Formalne i nieformalne źródła prawa w świetle nowej nauki prawa administracyjnego
 • 10.10 – 10.30 – Prof. Adam Sulikowski (UWr), Prawo w „postliberalnej demokracji”
 • 10.30 – 10.50 – Prof. Marek Piechowiak (SWPS), Uzasadnienie prawnonaturalne jako typ uzasadnienia aksjologicznego
 • 10.50 – 11.10 - Dr Wojciech Arndt (AIK, BAS), Znaczenie wymogu racjonalnego stanowienia prawa
 • 11.10 – 11.40 – Dyskusja 
 • 11.40 – 11.55 – Przerwa kawowa  

Sesja II plenarna: „Formalne i nieformalne źródła prawa – Państwo - Społeczeństwo - Kultura”

 Przewodniczy: Prof. Andrzej Korybski (UMCS) 

 • 11.55 – 12.15 – Prof. Jacek Kurczewski (UW), Źródła prawa – perspektywa socjologiczna 
 • 12.15 – 12.35 – Prof. Jerzy Zajadło (UG), Amerykańskie slave codes jako formalne i nieformalne źródło prawa 
 • 12.35 – 12.55 – Prof. Andrzej Bator (UWr), Naukowość a polityczność prawoznawstwa. Między ciągłością, zmianą i rewolucją 
 • 12.55 – 13.15 – Prof. Bogdan Szlachta (UJ), Między normatywizmem a pozytywizmem prawniczym 
 • 13.15 – 13.45 – Dyskusja 
 • 13.45 – 14.00 – Wspólne zdjęcie przed Gmachem Głównym KUL

 Hotel Victoria 

 • 14.30 – 15.30 – Obiad

Dalsze obrady w równoległych sesjach tematycznych: A, B, C, D, E, F, G, H

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

Grupa A

Hotel Victoria 

Sesja I – Przewodniczy: Prof. Sławomir Tkacz (UŚ)

 • 16.00 – 16.15 – Prof. Agnieszka Nogal (UW), Dyskurs jako źródło oraz legitymacja prawa
 • 16.15 – 16.30 – Prof. Tatiana Chauvin (UW), Nauka jako materialne źródło prawa
 • 16.30 – 16.45 – Dr Anna Krzynówek-Arndt (AIK), Pluralizm źródeł prawa w kontekście powrotu do jus politicum
 • 16.45 – 17.00 – Dr Michał Peno (US), Pluralizm źródeł prawa jako wartość
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

 Sesja II – Przewodniczy: Prof. Sławomir Tkacz (UŚ)

 • 17.35 – 17.50 – Dr Dobrochna Minich (Akademia Łazarskiego), Problem niepisanych źródeł prawa na gruncie współczesnego prawoznawstwa
 • 17.50 – 18.05 – Dr Łukasz Kurek (UJ), Psychologia potoczna jako materialne źródło prawa
 • 18.05 – 18.20 – Mgr Michał Sopiński (UW), Znaczenie instytucji precedensu sądowego jako źródła prawa w ujęciu Neila MacCormicka
 • 18.20 – 18.35 – Mgr Przemysław Lewicki (UAM), Analiza pozycji books of authority w systemie źródeł prawa brytyjskiego common law
 • 18.35 – 18.55 – Dyskusja 
 • 19.30 – 22.00 – Uroczysta kolacja + występ zespołu regionalnego + zabawa taneczna

 Wtorek, 25 września 2018 r.

 Hotel Victoria 

 • 7.00 – 9.00 - Śniadanie

Sesja III – Przewodniczy: Prof. Tatiana Chauvin (UW)

 • 9.00 – 9.15 – Dr Anna Rossmanith (UW), Etycznie rozumiany dialog jako źródło prawa w świetle fenomenologii Levinasa
 • 9.15 – 9.30 – Dr Adam Zienkiewicz (UWM), Collaborative Law - praktyka prawnicza oparta na współpracy
 • 9.30 – 9.45 – Mgr Ewa Grzęda (UJ), Dr Maciej Juzaszek (UJ), Gdzie leżą źródła prawa karnego? O genezie dóbr prawnych
 • 9.45 – 10.00 – Dr Tomasz Widłak (UG), Teoria stopniowej budowy porządku prawnego (Stufenbaulehre) a problem źródeł prawa międzynarodowego
 • 10.00 – 10.20 – Dyskusja 
 • 10.20 – 10.35 – Przerwa kawowa

Sesja IV – Przewodniczy: Prof. Tatiana Chauvin (UW)

 • 10.35 – 10.50 – Mgr Ewa Górska (UJ), Mgr Jan Bazyli Klakla (UJ), Kultura arabska a prawo stanowione: czynniki kulturowe, prawo zwyczajowe i pluralizm prawny na Okupowanych Terytoriach Palestyny
 • 10.50 – 11.05 – Mgr Karolina Gawron (UJ), Kultura popularna jako źródło prawa
 • 11.05 – 11.20 – Mgr Urszula Wach-Górny (UJ), Zwyczaj jako źródło prawa. Analiza zjawiska na przykładzie ewolucji japońskiej instytucji gyoseishido
 • 11.20 – 11.35 – Dr Maciej Aleksandrowicz (UwB), Uwagi o specyfice źródeł prawa w Szwajcarii
 • 11.35 – 11.55 – Dyskusja 
 • 11.55 – 12.10 – Przerwa kawowa

 Sesja V – Przewodniczy: Prof. Bartosz Liżewski (UMCS)

 • 12.10 – 12.25 – Dr Nazar Stecyk (Ivan Franko National University of Lviv), Precedens i orzecznictwo na Ukrainie – formalne czy nieformalne źródło prawa?
 • 12.25 – 12.40 – Dr Marzena Myślińska (UMCS), Rola nieformalnych źródeł prawa w odpowiedzialności prawnej mediatora
 • 12.40 – 12.55 – Mgr Kamila Marciniak (UW), Materialne źródła dóbr osobistych
 • 12.55 – 13.10 – Dr Jacek Jaśkiewicz (AJP Gorzów Wielkopolski), Soft law w konstytucyjnym systemie źródeł prawa
 • 13.10 – 13.30 – Dyskusja 
 • 14.00 – 15.00 – Obiad 
 • 15.00 – 16.00 – Walne Zebranie IVR

 Sesja VI – Przewodniczy: Prof. Bartosz Liżewski (UMCS)

 • 16.00 – 16.15 – Prof. Robert Piszko (US), Fakty prawotwórcze. Spontaniczne powstawanie prawa. Zagadnienia terminologiczne
 • 16.15 – 16.30 – Prof. Agnieszka Bielska – Brodziak (UŚ), Mgr Karolina Więckowska (UŚ), Ad fontes, czyli o konieczności podążania za wolą ustawodawcy (na przykładach orzeczniczych)
 • 16.30 – 16.45 – Dr Maciej Pichlak (UWr), Ryzyko jako źródło prawa: strategie regulacji ryzyka z punktu widzenia socjologicznej teorii prawa
 • 16.45 – 17.00 – Mgr Maria Pawińska (UŚ), Nudge jako instrument prawny
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 

 

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

Grupa B

Hotel Victoria 

Sesja I – Przewodniczy: Prof. Marek Smolak (UAM)

 • 16.00 – 16.15 – Prof. Zbigniew Pulka (UWr), Wykładnia prawa jako działanie optymalizacyjne
 • 16.15 – 16.30 – Dr Mikołaj Hermann (UAM), Dr Michał Krotoszyński (UAM), O typach koncepcji wykładni prawa. Powrót do dyskusji
 • 16.30 – 16.45 – Dr Maciej Dybowski (UAM), Semantyczne założenia typów koncepcji wykładni prawa
 • 16.45 – 17.00 – Dr Artur Kotowski (ALK), Zagadnienie orientacyjności wykładni – potrzeba praktyki i zarys badań własnych
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

 Sesja II – Przewodniczy: Prof. Marek Smolak (UAM)

 • 17.35 – 17.50 – Mgr Paulina Konca (UŚ), Formalne źródła prawa interpretacyjnego
 • 17.50 – 18.05 – Andrzej Porębski (UJ), Pytania o granice stałości interpretacji w kontekście postanowień NSA I OSK 857/17 oraz I OSK 858/17
 • 18.05 – 18.20 – Mgr Jakub Łakomy (UWr), Polityczność teorii wykładni prawa a dychotomia tworzenia i stosowania prawa
 • 18.20 – 18.35 – dr Bohdan Pretkiel (UW), Interpretacja art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej inspirowana pojęciem dobra wspólnego  zawartego w  myśli polityczno-prawnej Alexisa de Tocqueville
 • 18.35 – 18.55 – Dyskusja 
 • 19.30 – 22.00 – Uroczysta kolacja + występ zespołu regionalnego + zabawa taneczna

 Wtorek, 25 września 2018 r.

 Hotel Victoria

 • 7.00 – 9.00 - Śniadanie

Sesja III – Przewodniczy: Prof. Zbigniew Pulka (UWr)

 • 9.00 – 9.15 – Dr Marta Andruszkiewicz (UwB), Nowe wyzwania języka prawnego z punktu widzenia prawniczej myśli krytycznej
 • 9.15 – 9.30 – Mgr Marek Suska (UŚ), Odwoływanie się do języka prawnego z perspektywy tworzenia i wykładni prawa
 • 9.30 – 9.45 – Mgr Kamila Kosińska (UAM), Definicje cząstkowe w prawie
 • 9.45 – 10.00 – Dr Wojciech Ciszewski (UJ), Definiowanie pojęcia niepełnospraw-ności
 • 10.00 – 10.20 – Dyskusja 
 • 10.20 – 10.35 – Przerwa kawowa

 Sesja IV – Przewodniczy: Prof. Zbigniew Pulka (UWr)

 • 10.35 – 10.50 – Dr Anna Kociołek-Pęksa (SGH), Rola pozaprawnych klauzul w procesie stosowania prawa - aspekty socjologicznoprawne, etyczne i neurobiologiczne
 • 10.50 – 11.05 – Mgr Natalia Zych (UŚ), Zasady plain legal language na tle zagadnień z zakresu teorii i praktyki legislacji
 • 11.05 – 11.20 – Dr Mateusz Zeifert (UŚ), Źródła normatywności języka tekstów prawnych - propozycje językoznawstwa kognitywnego
 • 11.20 – 11.35 – Mgr Maciej Kruk (UW), Rola społecznego podziału pracy językowej w prawie
 • 11.35 – 11.55 – Dyskusja 
 • 11.55 – 12.10 – Przerwa kawowa

 Sesja V – Przewodniczy: Prof. Tomasz Bekrycht (UŁ)

 • 12.10 – 12.25 – Mgr Katarzyna Hanas (UMCS), Dobro dziecka jako generalna klauzula odsyłająca - aspekty teoretycznoprawne
 • 12.25 – 12.40 – Mgr Jakub Kret (UJ), Ius est ars boni et aequi w orzecznictwie sądowym
 • 12.40 –12.55 – Mgr Hanna Smrek (UG), Prawotwórstwo sądów administracyjnych z perspektywy sądowego stosowania prawa
 • 12.55 – 13.10 – Dr Karol Muszyński (UW), Umowy w działalności gospodarczej - zabezpieczenie interesów czy źródło cierpień?
 • 13.10 – 13.30 – Dyskusja 
 • 14.00 – 15.00 – Obiad 
 • 15.00 – 16.00 – Walne Zebranie IVR

 Sesja VI – Przewodniczy: Prof. Tomasz Bekrycht (UŁ)

 • 16.00 – 16.15 – Dr Rafał Michalczak (UJ), Czy rozumowania prawnicze oparte na uniwersalnych prawach myślenia są zawsze niekontrowersyjne?
 • 16.15 – 16.30 – Dr Justyna Holocher (UP KEN), Argument prawniczy z natury rzeczy a pozytywizm prawniczy
 • 16.30 – 16.45 – Mgr Marlena Drapalska-Grochowicz (UŚ), O źródłach „bliskości” w polskim ustawodawstwie i orzecznictwie
 • 16.45 – 17.00 – Mgr Katarzyna Struzińska (UJ), Wpływ literatury pięknej na socjalizację prawną – nurt law and literature a kształtowanie postaw wobec prawa
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 

 

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

Grupa C

Hotel Victoria 

Sesja I – Przewodniczy: Prof. Przemysław Kaczmarek (UWr)

 • 16.00 – 16.15 – Prof. Maria Szyszkowska (UW, PAN), Demokracja w świetle tradycyjnych a neokantowskich teorii prawa naturalnego
 • 16.15 – 16.30 – Prof. Bartosz Wojciechowski (UŁ), Rozumienie uniwersalności prawa w wielokulturowym społeczeństwie demokratycznym
 • 16.30 – 16.45 – Dr Łukasz Pikuła (UJK), Idea państwa i społeczeństwa w myśli filozoficznoprawnej Antoniego Kościa
 • 16.45 – 17.00 – Dr Marcin Romanowicz (UW), Demokratyczna omnipotencja prawodawcy? Zasada państwa prawnego jako aksjologiczna limitacja arbitralności legislacyjnej
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

 Sesja II – Przewodniczy: Prof. Przemysław Kaczmarek (UWr)

 • 17.35 – 17.50 – Prof. Marzena Kordela (UAM), Obowiązujące prawnie wartości konstytucyjne. Ujęcie analityczne
 • 17.50 – 18.05 – Prof. Milena Korycka-Zirk (UMK), Przedrozumienie konstytucji a „jasność” normy konstytucyjnej
 • 18.05 – 18.20 – Prof. Aleksandra Kustra-Rogatka (UMK), Granice dopuszczalności zmian konstytucji z perspektywy teorii i filozofii prawa
 • 18.20 – 18.35 – Dr Krzysztof J. Kaleta (UW), Zmiana konstytucji – między pouvoir constituant a pouvoir constitué
 • 18.35 – 18.55 – Dyskusja 
 • 19.30 – 22.00 – Uroczysta kolacja + występ zespołu regionalnego + zabawa taneczna

 Wtorek, 25 września 2018 r.

 Hotel Victoria

 • 7.00 – 9.00 - Śniadanie

 Sesja III – Przewodniczy: Prof. Aleksandra Kustra-Rogatka (UMK)

 • 9.00 – 9.15 – Prof. Joanna Helios (UWr), Prof. Wioletta Jedlecka (UWr), Kultura i kulturowe ujęcie prawa. Prawo UE jako rezultat zderzenia kultur prawnych
 • 9.15 – 9.30 – Prof. Martyna Łaszewska-Hellriegel (UZ), Afrykańskie prawo tradycyjne centralną zasadą konstytucyjną RPA – filozofia ubuntu
 • 9.30 – 9.45 – Dr Agnieszka Doczekalska (ALK), Tworzenie pozaprawnych norm uczestniczenia w kulturze popularnej przez internetowe wspólnoty prosumentów dóbr kultury
 • 9.45 – 10.00 – Dr Grzegorz Maroń (UR), Miejsce religii w procesie prawotwórczym w świetle liberalnej doktryny ekskluzywizmu i ustrojowej zasady religijnej neutralności państwa
 • 10.00 – 10.20 – Dyskusja 
 • 10.20 – 10.35 – Przerwa kawowa

 Sesja IV – Przewodniczy: Prof. Aleksandra Kustra-Rogatka (UMK)

 • 10.35 – 10.50 – Dr Agata Czarnecka (UMK), Prawo naturalne jako uzasadnienie dla doskonalącej obywateli roli państwa
 • 10.50 – 11.05 – Dr Michał Rupniewski (UŁ), Teoria prawa naturalnego a rozumne ugruntowanie prawa: interpretacje komunitariańskie i uniwersalistyczne
 • 11.05 – 11.20 – Dr Zbigniew Cywiński (UW), Złudne podobieństwo: prawo intuicyjne a prawo żywe
 • 11.20 – 11.35 – Mgr Ewa Radomska (UJ), Komunikacyjny model tworzenia prawa na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego
 • 11.35 – 11.55 – Dyskusja 
 • 11.55 – 12.10 – Przerwa kawowa

 Sesja V – Przewodniczy: Dr Paweł Skuczyński (UW)

 • 12.10 – 12.25 – Prof. Tadeusz Biernat (KA), Kilka uwag na temat przestrzeni normatywnej społeczeństwa postmodernistycznego w kontekście tworzenia prawa
 • 12.25 – 12.40 – Dr Hanna Duszka-Jakimko (UO), Zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa w dobie zmian społecznych
 • 12.40 – 12.55 – Dr Bogusław Przywora (UJD), Zasada vacatio legis i skutki prawne jej naruszenia – uwagi na kanwie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 • 12.55 – 13.10 – Dr Andrzej Pogłódek (UKSW), Uczestnictwo parlamentu regionalnego w federalnym procesie ustawodawczym (na przykładzie Federacji Rosyjskiej) 
 • 13.10 – 13.30 – Dyskusja 
 • 14.00 – 15.00 – Obiad 
 • 15.00 – 16.00 – Walne Zebranie IVR

 Sesja VI – Przewodniczy: Dr Paweł Skuczyński (UW)

 • 16.00 – 16.15 – Prof. Vitalii Kosovych (Ivan Franko National University of Lviv), Law Means of Creating Legal Laws in Ukraine: Generally Theoretical Aspects
 • 16.15 – 16.30 – Dr Karol Dobrzeniecki (UMK), Filozofia prawa stanów nadzwyczajnych
 • 16.30 – 16.45 – Mgr Marta Zuzanna Huk (UAM), Klasyczna teoria demokracji deliberatywnej Jane M. Mansbridge
 • 16.45 – 17.00 – Mgr Mateusz Leźnicki (UKSW), Idea konstytucjonalizmu a problem normatywności konstytucji
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 

 

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

Grupa D 

Hotel Victoria

 Sesja I – Przewodniczy: Prof. Krzysztof Pałecki (UJ)

 • 16.00 – 16.15 – Prof. Kamil Zeidler (UG), Państwo i estetyka – o wpływie na kształtowanie świadomości prawnej
 • 16.15 – 16.30 – Dr Michał Paździora (UWr), Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa
 • 16.30 – 16.45 – Dr Paweł Jabłoński (UWr), O uwikłaniu prawa w mit. Ekspozycja stanowiska Leszka Kołakowskiego
 • 16.45 – 17.00 – Prof. Tomasz Bekrycht (UŁ), Fenomen woli a normatywność prawa
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

 Sesja II – Przewodniczy: Prof. Krzysztof Pałecki (UJ)

 • 17.35 – 17.50 – Dr Marcin Kilanowski (UMK), Godność ludzka i solidarność jako fundamenty w procesie tworzenia prawa. O koncepcji państwa i prawa Ericha Fromma i Isaiaha Berlina
 • 17.50 – 18.05 – Mgr Ewa Niemiec (UWr), Godność i prawa człowieka w świetle filozofii i neuronauki
 • 18.05 – 18.20 – Mgr Szymon Mazurkiewicz (UJ), Dlaczego godność człowieka nie może być podstawą praw socjalnych?
 • 18.20 – 18.35 – Dr Łukasz Mirocha (UKSW), Nauczanie prawa a kształtowanie obywatelstwa
 • 18.35 – 18.55 – Dyskusja 
 • 19.30 – 22.00 – Uroczysta kolacja + występ zespołu regionalnego + zabawa taneczna 

 Wtorek, 25 września 2018 r.

 Hotel Victoria 

 • 7.00 – 9.00 - Śniadanie

 Sesja III – Przewodniczy: Prof. Mateusz Stępień (UJ)

 • 9.00 – 9.15 – Prof. Aleksander Stępkowski (UW), Perspektywy empirycznej weryfikacji teorii „gender based violence”
 • 9.15 – 9.30 – Prof. Karolina M. Cern (UAM), Filozofia prawa administracyjnego
 • 9.30 – 9.45 – Dr Rafał Mańko (UWr), Polityczność nauk prawnych w świetle krytycznej teorii prawa
 • 9.45 – 10.00 – Dr Olgierd Kucharski (UJD), Czas obiektywny w prawie
 • 10.00 – 10.20 – Dyskusja 
 • 10.20 – 10.35 – Przerwa kawowa

 Sesja IV – Przewodniczy: Prof. Mateusz Stępień (UJ)

 • 10.35 – 10.50 – Prof. Przemysław Kaczmarek (UWr), Czy dobry prawnik może być dobrym człowiekiem? Rola zawodowa jako źródło postępowania
 • 10.50 – 11.05 – Dr Paweł Skuczyński (UW), Pojęcie dylematu moralnego w etyce prawniczej i etyce sędziego
 • 11.05 – 11.20 – Prof. Piotr W. Juchacz (UAM), O zasadzie publicznej odpowiedzialności sędziów przed obywatelami jako podstawie legitymizacji udziału obywateli w sądach dyscyplinarnych
 • 11.20 – 11.35 – Dr Bartosz Lewandowski (UW), (Nie)sprawiedliwość w procesach o kradzież jabłka. Zderzenie pragmatyki sędziowskiej z celem prawodawcy w sprawach o wykroczenia
 • 11.35 – 11.55 – Dyskusja 
 • 11.55 – 12.10 – Przerwa kawowa

 Sesja V – Przewodniczy: Prof. Wojciech Dziedziak (UMCS)

 • 12.10 – 12.25 – Prof. Mariusz Golecki (UŁ), Wpływ heurystyk na orzecznictwo administracyjne i sądowe. Znikoma szkodliwość czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych a heurystyki kotwiczenia oraz dostępności
 • 12.25 – 12.40 – Dr Hanna Dębska (UP KEN Kraków), Wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego – perspektywa geometrycznej analizy danych
 • 12.40 – 12.55 – Dr Michał Dudek (UJ), Prof. Mateusz Stępień (UJ), Dystans władzy na sali sądowej na przykładzie krakowskiego Sądu Rejonowego
 • 12.55 – 13.10 – Dr Izabela Skoczeń (UJ), Implikatury skalarne w kontekstach prawniczych
 • 13.10 – 13.30 – Dyskusja
 • 14.00 – 15.00 – Obiad
 • 15.00 – 16.00 – Walne Zebranie IVR 

 Sesja VI – Przewodniczy: Prof. Wojciech Dziedziak (UMCS)

 • 16.00 – 16.15 – Dr Michalina Szafrańska (UJ), Crowdsourcing w tworzeniu prawa: w stronę zbiorowej mądrości czy kolektywnej głupoty?
 • 16.15 – 16.30 – Dr Jacek Srokosz (UO), Uzasadnienie merytokratyczne w procesie tworzenia prawa
 • 16.30 – 16.45 – Dr Maciej Kłodawski (UZ), Pozaprawne źródła techniki prawodawczej na przykładzie porozumień międzyinstytucjonalnych
 • 16.45 – 17.00 – Dr Jacek Kaczor (UWr), Akty wewnętrznie obowiązujące a akty kierownictwa wewnętrznego – problem upoważnień do stanowienia aktów podustawowych
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja

 

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

Grupa E

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,

Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113

 Sesja I – Przewodniczy: Dr Bogusław Przywora (UJD)

 • 16.00 – 16.15 – Dr Piotr Szczekocki (UMCS), Skuteczność w procesie stanowienia prawa
 • 16.15 – 16.30 – Mgr Klaudyna Horniczak (UJ), Nieposłuszeństwo obywatelskie a stabilność prawa
 • 16.30 – 16.45 – Mgr Maciej Nebeling (UJ), Wpływ nauki na stanowienie prawa
 • 16.45 – 17.00 – Aleksandra Szydzik (UG), Orzecznictwo sądów administracyjnych jako źródło prawa?
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

 Sesja II – Przewodniczy: Dr Bogusław Przywora (UJD)

 • 17.35 – 17.50 – Dr Tomasz Woś (UMCS), Ignorantia iuris nocet w polskim porządku prawnym
 • 17.50 – 18.05 – Mgr Oskar Pogorzelski (UJ), Relacje w strukturach norm
 • 18.05 – 18.20 – Mgr Paweł Kłos (UMCS), Konstrukcja normy prawnej z wykorzystaniem „Analitycznej teorii normy prawnej” Jerzego Landego
 • 18.20 – 18.35 – Mgr Wojciech Zomerski (UWr), Dogmatyka prawa jako źródło ukrytego programu w edukacji prawniczej
 • 18.35 – 18.55 – Dyskusja

 

 Poniedziałek, 24 września 2018 r.

 Grupa F

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,

Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

 Sesja I – Przewodniczy: Prof. Joanna Helios (UWr)

 • 16.00 – 16.15 – Mgr Mateusz Jerzy Opaliński (UWr), Wyspa Nede - jak powstało prawo?
 • 16.15 – 16.30 – Mgr Radosław Pałosz (UJ), Obserwacja uczestnicząca jako metoda badania prawa
 • 16.30 – 16.45 – Mgr Natalia Kurek (UMCS), Instytucja partnerstwa publiczno–prywatnego jako przykład oddziaływania prawa prywatnego na prawo publiczne
 • 16.45 – 17.00 – Mgr Witold Górny (UJ), Ile prawa w samorządzie, ile samorządu w prawie? Refleksje na temat prawnych, społecznych i kulturowych determinant systemu prawa ustrojowego samorządu terytorialnego
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

 Sesja II – Przewodniczy: Prof. Joanna Helios (UWr)

 • 17.35 – 17.50 – Mgr Łukasz Łyżwa (UJ), Czemu filozof prawa powinien sięgać po transitional justice?
 • 17.50 – 18.05 – Mgr Tomasz Famulski (UJ), Sprawiedliwość tranzycyjna a tożsamość systemu prawnego
 • 18.05 – 18.20 – Mgr Angelika Koman (UMCS), Zasady współżycia społecznego i społeczno - gospodarcze przeznaczenie prawa na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy - aspekty teoretyczne i orzecznicze
 • 18.20 – 18.35 – Mgr Karolina Czapska (UW), Sztuczna inteligencja jako źródło tworzenia prawa
 • 18.35 – 18.55 – Dyskusja

 

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

 Grupa G

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,

Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-102

 Sesja I – Przewodniczy: Prof. Wioletta Jedlecka (UWr)

 • 16.00 – 16.15 – Mgr Piotr Krzyżanowski (KUL), Udział parlamentów narodowych w procedurach legislacyjnych Unii Europejskiej
 • 16.15 – 16.30 – Mgr Piotr Bystranowski (UJ), Żonglując intuicjami o żonglowaniu karłami. Porównawcze studium z eksperymentalnej filozofii prawa w Polsce i w Brazylii
 • 16.30 – 16.45 – Mgr Karol Gregorczuk (UG), Problemy prawne i etyczne współczesnego biobankowania
 • 16.45 – 17.00 – Mgr Jan Bazyli Klakla (UJ),  Uzasadnienia sądowe w kontekście jakościowych metod badawczych. Case study uzasadnienia do wyroku w sprawie Muñoz Díaz v. Spain (Appl.no. 49151/07) przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

 Sesja II – Przewodniczy: Prof. Wioletta Jedlecka (UWr)

 • 17.35 – 17.50 – Mgr Mariola Żak (UW), Soft law jako instrument koordynacji regulacyjnej good governance
 • 17.50 – 18.05 – Mgr Bartosz Janik (UJ), O pojęciu wyjaśnienia w teorii prawa
 • 18.05 – 18.20 – Mgr Maciej Próchnicki (UJ), „Prawne liczby”. O numerycznym elemencie wyroków i problemach z nim związanym
 • 18.20 – 18.35 – Mgr Konrad Kobyliński (UŚ), Model postaw sędziowskich w badaniach nad zachowaniem sędziów USA
 • 18.35 – 18.55 – Dyskusja

 

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

 Grupa H

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,

Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-104

Sesja I – Przewodniczy: Dr Adam Zienkiewicz (UWM)

 • 16.00 – 16.15 – Mgr Joanna Ptak – Chmiel (UJ), Jakościowe metody badań uzasadnień sądowych. Case study uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2013 roku, sygn. II AKa 183/13
 • 16.15 – 16.30 – Mgr Justyna Świerczek (KUL), Kodeks Etyki Lekarskiej jako źródło prawa
 • 16.30 – 16.45 – Mgr Karolina Postel (UŚ), Prawne i etyczne aspekty odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego
 • 16.45 – 17.00 – Mgr Tomasz Zygmunt (UJ), Aplikacja algorytmu VJAP do przypadków spraw z zakresu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Analiza teoretycznoprawna 
 • 17.00 – 17.20 – Dyskusja 
 • 17.20 – 17.35 – Przerwa kawowa

Sesja II – Przewodniczy: Dr Adam Zienkiewicz (UWM)

 • 17.35 – 17.50 – Mgr Justyna Knosała (UŚ), Prawne (i etyczne) zasady ochrony zwierząt doświadczalnych
 • 17.50 – 18.05 – Bartosz Biskup (UJ), Relewantne prawnokarnie akty mowy
 • 18.05 – 18.20 – Mgr Sławomir Piekarczyk (UŚ), W przedmiocie istoty dychotomii ”generalność-indywidualność” odnoszącej się do adresatów norm
 • 18.20 – 18.40 – Dyskusja

  Hotel Victoria 

 • 19.30 – 22.00 – Uroczysta kolacja + występ zespołu regionalnego + zabawa taneczna

 

Wtorek, 25 września 2018 r.

Hotel Victoria 

 • 7.00 – 9.00 - Śniadanie

 Obrady w równoległych sesjach tematycznych w grupach A, B, C, D (porządek obrad jw.) 

 • 17.20 – 18.00 – Hotel Victoria, podsumowanie i zakończenie Konferencji 
 • 19.00 – 22.00 – Kolacja grillowa 

 

Środa, 26 września 2018 r.

 Hotel Victoria 

 • 7.00 – 9.00 - Śniadanie i wyjazd uczestników