XXIII Zjazd Katedr
Teorii i Filozofii Prawa

Wymogi redakcyjne dotyczące formatowania tekstu

 1. Teksty mieszczące się w przedziale od minimum pół arkusza wydawniczego tj. powyżej 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami.
 2. Format: tekst główny – Times New Roman 12, odstępy 1,5; przypisy – Times New Roman 10.
 3. Wyrażenia obcojęzyczne, w tym łacińskie – kursywa.
 4. Cytaty w cudzysłowie, bez kursywy; w razie konieczności użycia cudzysłowu wewnętrznego, stosujemy: „«….»”.
 5. Odpowiednio stosujemy: Tamże, Tenże, Taż, Por., Zob., Zob. także.
 6. Artykuł powinien zawierać:
  1) pełne imię i nazwisko autora, afiliację; adres e-mail;
  2) tytuł artykułu;
  3) wewnętrzny podział treści artykułu na: wstęp, część główną (podzieloną na zatytułowane punkty oznaczone cyframi arabskimi), zakończenie;
  4) przypisy na dole strony sporządzone według następującego wzoru:
  1 L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, s. 80-85. (pełny opis bibliograficzny, bez nazw wydawnictw);
  2 L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, s. 98. (skrócony opis przy kolejnych cytowaniach);
  1 K. Karpus, Wykładnia w prawie podatkowym – przekrój problematyki, [w:] Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, red. L. Morawski, Toruń 2005, s. 124-126. (pełny opis przy powoływaniu się na artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją);
  2 K. Karpus, Wykładnia w prawie podatkowym – przekrój problematyki, s. 123. (skrócony opis przy kolejnych cytowaniach);
  1 J. Mikołajewicz, O słusznościowych granicach prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 3, s. 15-24. (pełny opis przy cytowaniu artykułu opublikowanego w czasopiśmie);
  2 J. Mikołajewicz, O słusznościowych granicach prawa, s. 25-28. (skrócony opis przy kolejnych cytowaniach);
  1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm., dalej: k.p.c.) (cytowanie aktów normatywnych, wprowadzanie skrótów);
  1 Wyrok TK z 11 lipca 2018 r., sygn. akt SK 3/17, OTK ZU A/2018, poz. 50 (cytowanie orzecznictwa).
  5) bibliografię, w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów), np.:
  Karpus K., Wykładnia w prawie podatkowym – przekrój problematyki, [w:] Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, red. L. Morawski, Toruń 2005, s. 123-141. (podajemy pełny zakres stron, na których opublikowany jest cytowany tekst);
  Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
  Mikołajewicz J., O słusznościowych granicach prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 3, s. 15-28. (podajemy pełny zakres stron).
  6) krótką notę o autorze, zawierającą informację o miejscu pracy (lub studiów) – nazwa uczelni, wydziału, katedry - stopniach i tytułach naukowych, pełnionych funkcjach, osiągnięciach naukowych, zainteresowaniach naukowych.

Teksty należy nadsyłać do 30 listopada 2018 roku w wersji elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uprzejmie prosimy o podawanie nazwiska autora tekstu w nazwie załącznika.

W sprawie ewentualnych wątpliwości dotyczących redakcji tekstu uprzejmie prosimy o zwracanie się do nas drogą elektroniczną z pytaniami (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL). Chętnie służymy pomocą i radą.